Ogólne Warunki Handlowe

– Obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców –

1. Informacje ogólne

1.1 Poniższe warunki dostaw obowiązują wyłącznie w odniesieniu do wszystkich usług i dostaw dotyczących, na przykład, przetworzonych próbek, maszyn i urządzeń, prac docierania na zlecenie, materiałów eksploatacyjnych, surowców, części polerowanych na zasadzie podwykonawstwa itp. oraz do wykonywania prac naprawczych. Niniejsze warunki obowiązują również w odniesieniu do transakcji wynajmu oraz wszystkich kolejnych transakcji zgodnie z ustaleniami, nawet jeśli nie powołujemy się na nie wyraźnie w dalszych umowach – w szczególności w przypadku zamówień telefonicznych. Przyjęcie towarów dostarczonych przez dostawcę lub otrzymanie usługi wykonanej przez nas w każdym przypadku jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszych warunków dostawy. Odmienne umowy lub uzupełnienia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone na piśmie. Wszelkie sprzeczne warunki zakupu nabywcy nie mają zastosowania, nawet jeśli nie są one wyraźnie sprzeczne na piśmie.

2. Oferta

2.1 Dokumenty należące do oferty, takie jak ilustracje, rysunki, wagi i wymiary itp. mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią specyfikacji jakości towarów, chyba że zostały wyraźnie określone przez dostawcę jako wiążące. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie, chyba że w ofercie podano inaczej. Kosztorysy są zawsze niewiążące. W przypadku zamówień próbnych, które realizujemy na zlecenie klienta, jesteśmy zobowiązani do wykonania tego zamówienia tylko dwukrotnie; jeśli nie uda się osiągnąć pożądanego rezultatu, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia konstruktywnych zmian. Zmiany ilościowe lub jakościowe zwykle powodują zmiany cen.

2.2 Oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pozostają własnością dostawcy. Nie można ich udostępniać osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody dostawcy. Naruszenie lub niewłaściwe użycie zobowiązuje nas do wypłaty pełnego odszkodowania i uprawnia nas do odstąpienia od wszelkich podjętych zobowiązań. Jeśli umowa nie zostanie zawarta, należy je zwrócić dostawcy na jego żądanie. Wszystkie rysunki i dokumenty należy zwrócić do nas natychmiast po zapoznaniu się.

3. Zawarcie umowy

3.1 Umowę uważa się za zawartą z chwilą wysłania przez Dostawcę pisemnego oświadczenia o jej przyjęciu (potwierdzenia zamówienia) w ustawowym terminie po otrzymaniu zamówienia.

3.2 Ustne oświadczenia, gwarancje, umowy dodatkowe i zmiany są ważne tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie przez Dostawcę.

4. Treść umowy dostawy

4.1 Wszelkie informacje podane przez Dostawcę na temat produktów, w szczególności ilustracje, rysunki, informacje dotyczące jakości, ilości, wagi, wymiarów i wydajności, a także specyfikacje techniczne zawarte w ofertach i materiałach drukowanych, przedstawiają jedynie wartości przybliżone i nie są specyfikacjami jakościowymi. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono limitów dopuszczalnych odchyleń i nie wynikają z niego wyraźnie uznane specyfikacje klienta, w każdym przypadku dopuszczalne są odchylenia zwyczajowo przyjęte w branży. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono limitów dopuszczalnych odchyleń i nie wynikają z niego wyraźnie uznane specyfikacje klienta, w każdym przypadku dopuszczalne są odchylenia zwyczajowo przyjęte w branży. Publiczne oświadczenia, zalecenia lub reklamy dostawcy lub osób trzecich nie stanowią opisu jakości towarów.

5. Podwykonawstwo

5.1 Jeżeli produkcja i wykonanie odbywają się zgodnie ze specyfikacjami technicznymi klienta, firma Bierther Submikron GmbH wypełnia swoje zobowiązania umowne, jeżeli obróbka przeprowadzona przez nią na towarach udostępnionych firmie Bierther Submikron GmbH jest dostarczona zgodnie ze specyfikacjami klienta, z uwzględnieniem zakresu niezbędnych zmian i tolerancji. Firma Bierther Submikron GmbH nie jest zobowiązana do sprawdzania i ewentualnego korygowania specyfikacji klienta ani do sprawdzania lub testowania działania przetworzonych produktów. Firma Bierther Submikron GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność przetwarzanych części do celu zamierzonego przez klienta, za ich funkcjonalność lub dalszą obróbkę/wzbogacanie. Firma Bierther Submikron GmbH ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wykonaną przez siebie usługę przetwarzania w ramach gwarancji zgodnie z punktem 15 oraz odpowiedzialności zgodnie z punktami 13.5 - 13.7. W celu ustalenia specyfikacji produkcji lub wydania dopuszczenia do produkcji u klienta, Bierther Submikron GmbH dostarcza wzorce do testowania na podstawie oddzielnego pisemnego zamówienia klienta lub przeprowadza badania jakościowe na wzorcach do testowania.

5.2 W przypadku, gdy klient zleci firmie Bierther Submikron GmbH przetestowanie nowego materiału lub nowej kombinacji materiałów i/lub nowej metody obróbki, firma Bierther Submikron GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wystąpienie pożądanego sukcesu rozwojowego, określonych funkcjonalności, chyba że firma Bierther Submikron GmbH wyraźnie przejmie taką odpowiedzialność poprzez odrębne oświadczenie na piśmie.

6. Ceny

6.1 O ile nie uzgodniono inaczej, ceny są zazwyczaj cenami netto loco zakład, obejmującymi załadunek w zakładzie, ale bez opakowania. Są one zazwyczaj uważane za nieubezpieczone.

7. Płatność

7.1 Płatności będą dokonywane bezpośrednio do kasy Dostawcy, a nie na rzecz agentów lub osób trzecich. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują następujące warunki płatności:

a) w przypadku dostaw towarów: do 8 dni: 2% skonto, do 30 dni netto;

b) w przypadku dostaw maszyn:

30 % przedpłaty bez skonta po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia
60 % bez skonta po zgłoszeniu gotowości do wysyłki
10 % 30 dni bez skonta od daty wystawienia faktury;

c) w przypadku dostawy na zasadzie wynajmu, w przypadku prac kontraktowych i cen specjalnych: Płatność bez skonta, natychmiast po otrzymaniu faktury. Jeżeli nabywca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, cały pozostały dług staje się natychmiast wymagalny i jednocześnie naliczane są odsetki za zwłokę do odwołania, z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką (zob. 8.4). Płatności przychodzące są kompensowane wyłącznie z najstarszym roszczeniem dostawcy.

7.2 Nabywcy nie przysługuje prawo do potrącenia wymagalnych roszczeń wzajemnych, chyba że są one bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

7.3 W przypadku przekroczenia terminów płatności dostawca naliczy odsetki za zwłokę w wysokości 8% rocznie powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej Deutsche Bundesbank, chyba że udowodnione zostanie wyższe lub niższe odszkodowanie.

7.4 Po upływie rozsądnego okresu prolongaty przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy i/lub żądania odszkodowania zamiast wypełnienia świadczenia.

8. Czas dostawy; siła wyższa

8.1 Okres dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, ale nie przed dostarczeniem dokumentów, zatwierdzeń, dopuszczeń, które mają być uzyskane przez Nabywcę oraz przed otrzymaniem uzgodnionej zaliczki.

8.2 Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot dostawy opuścił zakład produkcyjny lub zawiadomienie o gotowości do wysyłki zostało przekazane przed upływem terminu dostawy.

8.3 W przypadku wystąpienia siły wyższej, takiej jak działania w kontekście sporów zbiorowych, w szczególności strajków i lokautów, zakłóceń operacyjnych i innych nieprzewidzianych przeszkód w realizacji, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, termin dostawy zostanie przedłużony o rozsądny okres do czasu usunięcia przeszkody w realizacji, a następnie o rozsądny okres rozruchu. Dostawca powiadomi nabywcę o wystąpieniu takiej przeszkody w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że przeszkoda w realizacji umowy będzie miała charakter trwały, dostawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Jeśli dostawca chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym nabywcę natychmiast po uświadomieniu sobie zakresu przeszkody w spełnieniu świadczenia, nawet jeśli początkowo uzgodniono z nabywcą przedłużenie terminu dostawy.

8.4 Dotrzymanie terminu dostawy wymaga wypełnienia zobowiązań umownych klienta. Jeśli dostawa lub montaż opóźni się z winy nabywcy, koszty poniesione przez dostawcę, czas oczekiwania pracowników oraz wszelkie dodatki zostaną zwrócone.

8.5 Dostawca jest jednak uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania w miejsce wykonania po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu.

9. Przeniesienie ryzyka

9.1 Wszystkie transakcje sprzedaży odbywają się loco zakład dostawcy. Wysyłka i transport zawsze odbywa się na ryzyko nabywcy. Ryzyko przechodzi na nabywcę, także w przypadku dostaw częściowych, z chwilą przekazania przesyłki osobie wykonującej transport - niezależnie od tego, czy jest to osoba należąca do firmy dostawcy, czy osoba trzecia - lub opuszczenia magazynu dostawcy w celu wysyłki, chyba że zastosowanie ma punkt 10.2.

9.2 Jeżeli nabywca odmówi przyjęcia towaru lub jeżeli wysyłka dostawy opóźnia się z innych przyczyn, za które odpowiada nabywca, ryzyko przechodzi z chwilą rozpoczęcia zwłoki nabywcy w odbiorze.

9.3 Jeżeli nabywca odmówi przyjęcia towaru lub jeżeli wysyłka dostawy opóźnia się z innych przyczyn, za które odpowiada nabywca, ryzyko przechodzi z chwilą rozpoczęcia zwłoki nabywcy w odbiorze.

9.4 Jeżeli towary, które mają zostać przetworzone, są odbierane przez nas na życzenie zleceniodawcy, ryzyko transportu ponosi zleceniodawca. Zleceniodawca może ubezpieczyć te ryzyka. Indywidualne umowy pozostają bez zmian.

10. Zastrzeżenie prawa własności

10.1 Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością dostawcy (towary objęte zastrzeżeniem własności) do czasu uregulowania wszystkich jego istniejących roszczeń oraz roszczeń powstałych po zawarciu umowy, w szczególności każdorazowo wykazanych sald roszczeń. Wcześniej zastawienie lub przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia nie jest dozwolone. Należy niezwłocznie poinformować nas o każdym przypadku zajęcia przez osobę trzecią.

10.2 Nabywca niniejszym przenosi na dostawcę, wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi, roszczenia z tytułu odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem prawa własności, w tym w ramach umów o dzieło i umów o świadczenie usług lub umów o dostawę rzeczy ruchomych, które mają być wytworzone lub wyprodukowane. Służą one jako zabezpieczenie w takim samym stopniu, jak same towary zastrzeżone. Przeniesienie praw na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą dostawcy.

10.3 Jeżeli nabywca sprzeda towar zastrzeżony wraz z innymi towarami, które nie zostały nabyte od dostawcy, cesja wierzytelności z tytułu odsprzedaży będzie miała zastosowanie wyłącznie do wysokości wartości faktury za towar zastrzeżony w chwili dostawy. W przypadku sprzedaży towarów, w których dostawca jest współwłaścicielem, cesja wierzytelności obowiązuje w wysokości tego współudziału.

10.4 Nabywca może sprzedawać towary zastrzeżone wyłącznie w ramach zwykłej działalności gospodarczej, na swoich zwykłych warunkach i po wyrażeniu zgody na zastrzeżenie własności w zakresie określonym przez dostawcę. Nabywca jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu odsprzedaży.

10.5 Jeśli nabywca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub innych umów z dostawcą lub jeśli ujawnione zostaną okoliczności obniżające jego wiarygodność kredytową, nabywca, na prośbę dostawcy, poinformuje dostawcę o nazwach dłużników osób trzecich. Dostawca ma prawo zabronić nabywcy odsprzedaży, przetwarzania towarów zastrzeżonych oraz ich łączenia i mieszania z innymi towarami, a także odwołać upoważnienie do polecenia zapłaty.

10.6 Wszelkie przetwarzanie towarów zastrzeżonych odbywa się na rzecz dostawcy jako producenta w rozumieniu § 950 niem. Kodeksu Cywilnego (BGB), bez żadnych zobowiązań ze strony dostawcy. W przypadku przetworzenia/obrabiania, połączenia lub wymieszania przez nabywcę towaru zastrzeżonego z towarem innego pochodzenia w celu stworzenia nowego przedmiotu lub mieszanki, dostawca będzie uprawniony do współwłasności w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego w chwili dostawy do wartości innego przetworzonego lub wymieszanego towaru. Jeśli towar podlegający zastrzeżeniu własności został połączony lub zmieszany z innymi przedmiotami i jeśli przedmiot należący do nabywcy ma być uważany za przedmiot główny w rozumieniu § 947 niem. Kodeksu Cywilnego (BGB), niniejszym uzgadnia się, że udział we współwłasności w stosunku wartości fakturowej towaru podlegającego zastrzeżeniu własności do wartości przedmiotu głównego przechodzi na dostawcę, a nabywca będzie nieodpłatnie przechowywał przedmiot dla dostawcy.

10.7 Nabywca będzie przechowywał towary zastrzeżone dla Dostawcy. Na żądanie dostawca będzie mógł w każdej chwili dokonać inwentaryzacji i odpowiedniego oznaczenia towarów zastrzeżonych w miejscu ich przechowywania. Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza roszczenia dostawcy łącznie o więcej niż 20%, dostawca jest zobowiązany do ponownego przeniesienia zabezpieczeń w tym zakresie na żądanie nabywcy.

10.8 Wynajęte produkty pozostają własnością firmy Bierther Submikron GmbH. Co do zasady, płatności za wynajem nie są traktowane jako zaliczki na poczet kolejnego zakupu, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie z dostawcą.

11. Rysunki i projekty

11.1 O ile nie uzgodniono inaczej, rysunki oferowanych wyrobów nie muszą być zatwierdzone przez nabywcę.

11.2 Nabywca nie przekaże, nie pożyczy, nie pokaże, nie sprzeda ani w inny sposób nie udostępni żadnej osobie trzeciej, która nie ma istotnej potrzeby poznania lub która nie zgodziła się na związanie postanowieniami niniejszego punktu 12, żadnych rysunków, fotografii ani specyfikacji sporządzonych przez dostawcę ani ich reprodukcji, które umożliwiłyby komukolwiek innemu niż dostawca wyprodukowanie podobnego sprzętu, licencji na oprogramowanie lub ich części.

12. Poufność informacji zastrzeżonych DOTYCZY RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW

12.1 Nabywca, jego klienci i użytkownicy końcowi (o ile tacy istnieją) nie uzyskają żadnych praw ani roszczeń do patentów, wynalazków, projektów, odkryć, danych technicznych, praw autorskich (copyrights), znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowej wynikających z działania dostawcy lub w inny sposób związanych z dostarczonym lub udostępnionym produktem. Prawa te przysługują wyłącznie dostawcy.

12.2 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że dostawca opracował lub w inny sposób uzyskał, często dużym kosztem, pewne zastrzeżone informacje i techniki, które mają dużą wartość dla jego działalności i z tego powodu są utrzymywane przez dostawcę w tajemnicy i zostały ujawnione nabywcy wyłącznie w związku z zakupem produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

12.3 Nabywca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje niejawne i nie kopiować, publikować, streszczać ani ujawniać takich informacji jakimkolwiek osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.

12.4 Nabywca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki (w tym umowy o zachowaniu poufności z pracownikami i konsultantami Nabywcy oraz kroki podjęte przez nabywcę w celu ochrony jego własnych informacji zastrzeżonych) w celu ochrony wszelkich informacji zastrzeżonych otrzymanych od dostawcy oraz zapobieżenia ich ujawnieniu i/lub wykorzystaniu przez osoby trzecie. Dla celów niniejszego paragrafu „informacje zastrzeżone” obejmują, ale nie ograniczają się do,

a) informacje dotyczące tajemnic dostawcy w związku z integracją procesów produkcyjnych;

b) informacje opracowane przez dostawcę dotyczące funkcji, interfejsu użytkownika, dystrybucji, użytkowania lub konserwacji produktu;

c) Informacje zgodnie z punktami 10 i 11 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

12.5 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że dostawca będzie uprawniony do ubiegania się o pomoc sądową w celu ochrony, zachowania, obrony i egzekwowania swoich praw do takich informacji zastrzeżonych, oprócz wszelkich innych dostępnych środków ochrony prawnej.

13. Brak cesji

13.1 Nabywca nie może dokonać cesji praw lub roszczeń przyznanych mu przez dostawcę.

14. Gwarancja

14.1 Nabywca jest zobowiązany do starannego sprawdzenia dostarczonych towarów pod kątem ewentualnych wad materiałowych niezwłocznie po ich przybyciu do miejsca przeznaczenia. Jeśli nabywca stwierdzi wadę, musi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 8 dni od otrzymania towaru w miejscu przeznaczenia, powiadomić o tym dostawcę w formie tekstowej z dokładnym opisem wady. W przeciwnym razie uznaje się, że dostawa została przyjęta jako wolna od wad. Jeśli wada nie była rozpoznawalna mimo dokładnego sprawdzenia towaru w momencie dostawy, należy ją zgłosić natychmiast po jej wykryciu. Skargi dotyczące wad muszą być zawsze kierowane bezpośrednio do dostawcy.

14.2 W przypadku uzasadnionego i terminowego zawiadomienia o wadzie dostawca, według własnego uznania, spełni kolejne świadczenie poprzez naprawę lub dostawę zastępczą. Można je przeprowadzić dopiero po dokładnym ustaleniu przyczyny uszkodzenia poprzez szczegółowe oględziny w zakładzie dostawcy. Wszystkie przesyłki przeznaczone do zbadania lub naprawy są wysyłane bezpłatnie, ale tylko na żądanie.

14.3 Jeżeli naprawa lub dostawa zamienna ostatecznie nie powiedzie się, nabywca może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. W przypadku nieistotnych wad nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli nabywca zdecyduje się odstąpić od umowy po nieudanym usunięciu wad, nie przysługuje mu żadne dodatkowe roszczenie o odszkodowanie z tytułu wady.

14.4 Jeżeli nabywca otrzyma wadliwą instrukcję montażu, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia tylko takiej instrukcji montażu, która jest wolna od wad. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy wada w instrukcji montażu uniemożliwia prawidłowy montaż.

14.5 Powyższe postanowienia mają charakter rozstrzygający w zakresie gwarancji na towary dostawcy. W szczególności ponosi on odpowiedzialność za wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze przysługujące nabywcy z powodu lub w związku z wadami dostarczonych towarów, niezależnie od podstawy prawnej, wyłącznie zgodnie z punktem 15.6,

14.6 Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za roszczenia odszkodowawcze z tytułu zawinionego działania, niezależnie od podstawy prawnej, w tym za opóźnienie, wadliwą dostawę, naruszenie obowiązków wynikających z zobowiązania lub obowiązków w trakcie negocjacji umownych, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za produkt (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt), w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie jest wyłączona, chyba że naruszenie w znacznym stopniu zagraża realizacji celu umowy. W każdym przypadku dostawca odpowiada jedynie za szkody przewidywalne i typowe w momencie zawierania umowy. Ograniczenie to nie dotyczy obrażeń doznanych przez nabywcę w zakresie życia, ciała, zdrowia lub kondycji psychicznej. Wyłącza się osobistą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych, osób działających w zastępstwie i pracowników dostawcy za szkody spowodowane przez nich w wyniku lekkiego niedbalstwa.

14.7 Roszczenia gwarancyjne nabywcy ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku od dostawy towarów. To samo dotyczy roszczeń odszkodowawczych nabywcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których dostawcy można zarzucić zamiar oszustwa.

14.8 Umowy pomiędzy nabywcą a jego klientami, które wykraczają poza ustawowe roszczenia gwarancyjne, nie będą zawierane na koszt dostawcy.

15. Gwarancja na przetwarzanie wzorców

15.1 Gwarancję za nasze działania udzielamy tylko zgodnie z poniższymi postanowieniami i tylko w stosunku do zleceniodawcy jako pierwszego odbiorcy. Cesja roszczeń gwarancyjnych na osoby trzecie jest wykluczona.

15.2 Gwarantujemy profesjonalną obróbkę powierzchni pod względem materiałowym i wykonawczym zgodnie z uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami DIN lub ogólnie uznanymi w projekcie. W trakcie obróbki powierzchni mogą wystąpić odchylenia od wzoru leżącego u podstaw zamówienia, spowodowane procesami fizycznymi i chemicznymi, a także różnicami jakościowymi surowca, co jest czasami nieuniknione

15.3 Wadliwe części poddane obróbce powierzchniowej zostaną przez nas bezpłatnie naprawione w profesjonalny sposób, o ile jest to technicznie możliwe dla firmy Bierther Submikron GmbH.

15.4 Dostarczone towary należy niezwłocznie sprawdzić, czy są wolne od wad. Wady należy niezwłocznie zgłosić na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 8 dni od otrzymania towaru. Obowiązek zbadania istnieje również w przypadku przesłania wzorców nieprawidłowych. W przypadku wad, które nie są widoczne od razu, takie same zasady obowiązują w wyżej wymienionym okresie po wykryciu wady.

15.5 Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w odpowiedniej formie i terminie, towar uznaje się za przyjęty przez kupców w rozumieniu niem. Kodeksu Handlowego (HGB).

15.6 Przedmioty przekazywane nam do przetworzenia powinny być dostarczane wraz z dowodem dostawy lub z dokładnymi pisemnymi danymi dotyczącymi liczby przedmiotów i ich łącznej wagi. Szczegóły dotyczące masy brutto, nawet jeśli są istotne dla zleceniodawcy, nie są dla nas wiążące. Brakujące części zostaną wymienione tylko wtedy, gdy ich dostarczenie zostanie potwierdzone podpisanym przez nas dowodem dostawy, a ryzyko związane z brakującymi częściami przejdzie na nas. W przypadku małych i masowo produkowanych części nie ponosimy odpowiedzialności za odrzuty i braki w ilości do 3% całkowitej dostarczonej ilości, chyba że uzgodniono inaczej.

15.7 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny zakupu lub, według swojego wyboru, do odstąpienia od umowy i zażądania odszkodowania, jeżeli późniejsze wykonanie umowy nie powiedzie się lub jeżeli Sprzedawca odmówi zarówno późniejszego ulepszenia, jak i późniejszej dostawy lub jeżeli późniejsze wykonanie umowy będzie nieuzasadnione. Po nieudanej drugiej próbie poprawy uważa się, że naprawa nie powiodła się, chyba że coś innego wynika w szczególności z charakteru rzeczy, wady lub innych okoliczności.

15.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, z wyjątkiem szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. Odpowiedzialność za zwykłe lub lekkie zaniedbanie jest wykluczona, chyba że chodzi o naruszenie istotnych zobowiązań umownych w rozumieniu orzecznictwa Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. O ile powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania z powodu naruszenia istotnego obowiązku umownego, wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie za przewidywalną szkodę typową dla umowy. Pozostałe roszczenia zleceniodawcy z są wykluczone. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. Kary umowne nie są uznawane.

15.9 Wada dostawy częściowej nie uprawnia zleceniodawcy do odstąpienia od umowy, chyba że wada dostawy częściowej jest tak istotna, że przyjęcie kolejnych dostaw częściowych nie jest już możliwe do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

15.10 Gwarancja dotyczy wyłącznie naprężeń występujących w normalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych. Jeżeli towar jest przeznaczony do użytku w szczególnych warunkach, a my nie zostaliśmy o tym wcześniej poinformowani, tak że nie stało się to przedmiotem umowy, gwarancja na te szczególne warunki jest wyłączona. Gwarancja wygasa w odniesieniu do takich wad, które były wcześniej usuwane przez osoby trzecie, chyba że użytkownik miał wcześniej odpowiednią możliwość usunięcia wady.

15.11 Materiał przeznaczony do przetworzenia musi być odpowiedni do przetworzenia w naszym zakładzie. Przydatność wynika z oceny dostarczonych części. W przeciwnym razie mamy prawo odmówić przetwarzania danych lub odstąpić od umowy. Jeśli zleceniodawca mimo to nalega na obróbkę lub jeśli materiał dostarczony nam do obróbki powierzchniowej nie nadaje się technologicznie do takiej obróbki z powodów, które nie są dla nas rozpoznawalne, nie przejmujemy żadnej gwarancji na określoną dokładność wymiarową lub określony rezultat, o ile wadliwość wynika z nieprzydatności materiału i nie jest spowodowana rażącym zaniedbaniem lub celowym działaniem z naszej strony.

15.12 Jeśli zleceniodawca nie pozostawi towaru przeznaczonego do obróbki powierzchniowej lub odpowiedniego do tego celu wzorca materiału w celach testowych na odpowiednio długi okres czasu, jednak co najmniej na sześć tygodni, przed rozpoczęciem obróbki, odpowiedzialność za szkody korozyjne wynikające z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa jest wykluczona. Jeżeli w indywidualnym przypadku, ze względu na termin dostawy określony przez zleceniodawcę, nie jest możliwe ze względu na harmonogram przeprowadzenie testów krótkoterminowych lub innych badań chemicznych i/lub mechanicznych lub sporządzenie raportów pomiarowych lub świadectw badań i jeżeli zleceniodawca mimo to zażąda obróbki powierzchni, odpowiedzialność za wady wynikające z braku kontroli jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego i rażącego zaniedbania.

15.13 Części drążone są obrabiane tylko na powierzchniach zewnętrznych, chyba że w szczególnych przypadkach uzgodniono obróbkę przestrzeni drążonych. Natychmiastowa korozja na powierzchniach nieobrobionych nie jest podstawą do żadnych roszczeń gwarancyjnych. Materiał poddany obróbce powierzchniowej jest narażony na ryzyko kondensacji i korozji ciernej. Zleceniodawca zobowiązuje się do odpowiedniego pakowania, przechowywania i transportu towarów.

15.14 Zleceniodawca określi minimalne wymiary w punkcie pomiarowym, który zostanie uzgodniony, oraz zapobiegnie chemicznym i mechanicznym uszkodzeniom powierzchni, stosując odpowiednie środki. Za szkody powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych oraz za szkody spowodowane późniejszym wydostaniem się pozostałości z procesu obróbki z podwoi i innych niedostępnych zagłębień odpowiadamy tylko w przypadku rażącego zaniedbania i działania umyślnego.

16. Gwarancja i odpowiedzialność za prace zlecone

16.1 Firma Bierther Submikron GmbH powiadomi klienta o wszelkich wadach powstałych podczas procesu produkcyjnego. Po odrębnym uzgodnieniu z klientem, przetworzone towary są sprawdzane i informowane o odchyleniach od specyfikacji klienta.

16.2 W przypadku wad przedmiotu dostawy, które powstały w wyniku okoliczności poprzedzających przejście ryzyka (np. wady materiałowe, wady w obróbce wstępnej), firma Bierther Submikron GmbH ma prawo, według własnego uznania, usunąć wadę lub wykonać dostawę zastępczą wolną od wad. Gwarancji nie udziela się w szczególności w następujących przypadkach: Nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie przetworzonych towarów, naturalne zużycie, wadliwe lub niedbałe obchodzenie się z nimi, nieodpowiednie oddziaływania chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile firma Bierther Submikron GmbH nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie przetworzonych towarów, naturalne zużycie, wadliwe lub niedbałe obchodzenie się z nimi, nieodpowiednie oddziaływania chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile firma Bierther Submikron GmbH nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z tym przez firmę Bierther Submikron GmbH ponosi klient. Nie udziela się również gwarancji na błędy wynikające z niepełnych, nieprawidłowych lub opóźnionych informacji lub instrukcji klienta dotyczących towarów, które mają być przetworzone i/lub sposobu ich przetworzenia. Jeżeli klient lub osoba trzecia przeprowadzi niewłaściwe naprawy, firma Bierther Submikron GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje. To samo dotyczy zmian wprowadzanych do przetwarzanych towarów bez uprzedniej zgody firmy Bierther Submikron GmbH oraz w przypadku usług rozwojowych.

16.3 Wady muszą być zgłaszane natychmiast po dostawie lub magazynowaniu. W tym celu klientowi zezwala się na żądanie na sprawdzenie przedmiotu, który ma być przechowywany. W przeciwnym razie wady, które nie są rozpoznawalne nawet podczas oględzin przedmiotu dostawy, muszą być zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu. W reklamacji należy podać, jakie wady stwierdzono, liczbę reklamowanych części oraz czy zostały one zauważone natychmiast, czy dopiero po dalszej obróbce części. Firma Bierther Submikron GmbH jest uprawniona do sprawdzenia wadliwości przez swoich pracowników. Jeżeli w odpowiednim czasie nie zostanie złożone zawiadomienie o wadach, dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone.

16.4 Klient zapewni firmie Bierther Submikron GmbH niezbędny czas i zgodę na wszelkie naprawy i dostawy zastępcze uznane za konieczne według jej rozsądnego uznania, w przeciwnym razie firma Bierther Submikron GmbH będzie zwolniona z odpowiedzialności za wady. Tylko w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji oraz w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom, o czym należy niezwłocznie powiadomić firmę Bierther Submikron GmbH lub jeśli firma Bierther Submikron GmbH zwleka z usunięciem wady, klient ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie osobom trzecim oraz zażądać od firmy Bierther Submikron GmbH zwrotu niezbędnych kosztów.

16.5 Spośród bezpośrednich kosztów wynikających z naprawy lub dostawy zastępczej, Bierther Submikron GmbH poniesie - o ile reklamacja okaże się uzasadniona, a reklamacja została złożona prawidłowo i w odpowiednim czasie - koszty części zastępczej, w tym koszty wysyłki, jak również uzasadnione koszty demontażu i montażu lub przeróbki wadliwej części, o ile Bierther Submikron GmbH nie poniesie z tego powodu nieproporcjonalnego obciążenia. W przeciwnym razie koszty ponosi klient.

16.6 Jeżeli firma Bierther Submikron GmbH poważnie i ostatecznie odmówi spełnienia świadczenia, odmówi usunięcia wady i późniejszego spełnienia świadczenia ze względu na nieproporcjonalne koszty, jeżeli późniejsze spełnienie świadczenia nie powiedzie się lub jeżeli jest to nieracjonalne dla klienta, klient może, według własnego wyboru, zamiast spełnienia świadczenia żądać jedynie obniżenia wynagrodzenia (potrącenie) lub unieważnienia umowy (odstąpienie) oraz odszkodowania (w zakresie ograniczenia odpowiedzialności poniżej). Jeżeli wada jest niewielka, klientowi przysługuje jedynie prawo do obniżenia wynagrodzenia. Prawo do obniżenia wynagrodzenia pozostaje poza tym wyłączone.

16.7 Jeżeli klient wybierze odszkodowanie za szkody po nieudanym poprawieniu wypełnienia zobowiązania, towar pozostanie u klienta, o ile jest to dla niego uzasadnione. Rekompensata jest ograniczona do różnicy między wynagrodzeniem a wartością wadliwego przetworzenia. Nie dotyczy to sytuacji, w których firma Bierther Submikron GmbH spowodowała naruszenie umowy w sposób nieuczciwy.

16.8 Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad przetworzonych towarów wynosi 12 miesięcy od daty dostawy do klienta. Zostaje on przedłużony o czas przerwy w produkcyjnym wykorzystaniu przetworzonych towarów spowodowanej pracami naprawczymi. Roszczenia gwarancyjne dotyczące części zamiennej i usunięcia wad ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy.

16.9 We wszystkich innych kwestiach zastosowanie ma punkt 15.7 i następne.

16.10 Klient może odstąpić od umowy, jeżeli firma Bierther Submikron GmbH nie jest w stanie wykonać całej usługi przed przeniesieniem ryzyka. Klient może obniżyć świadczenie wzajemne, jeżeli wykonanie części dostawy stanie się niemożliwe; jeżeli klient ma uzasadniony interes w odmowie przyjęcia dostawy częściowej, stosuje się zdanie 1. W tym zakresie dokonane już płatności są zwracane.

16.11 Jeżeli brak możliwości zaistnieje z winy klienta, klient pozostaje zobowiązany do wykonania świadczenia wzajemnego. To samo obowiązuje w przypadku niemożności odbioru, o ile firma Bierther Submikron GmbH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru.

16.12 Jeżeli dostawa opóźnia się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi firma Bierther Submikron GmbH i jeżeli nie zostanie dotrzymany rozsądny termin dodatkowy połączony z wyraźnym oświadczeniem, że po upływie tego terminu klient odmówi przyjęcia świadczenia, klient ma prawo odstąpić od umowy.

16.13 Jeżeli klient poniesie szkodę w wyniku opóźnienia ze strony Bierther Submikron GmbH, klientowi przysługuje prawo do żądania odszkodowania za opóźnienie. Wynosi ono 0,5 % za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale w sumie nie więcej niż 5 % wartości tej części całej dostawy, która z powodu opóźnienia nie może być wykorzystana w terminie lub zgodnie z umową.

16.14 W przypadku nieznacznie zaniedbanych naruszeń obowiązków, odpowiedzialność Bierther Submikron GmbH jest ograniczona do przewidywalnej, bezpośredniej, średniej szkody typowej dla umowy w zależności od rodzaju przetwarzanych towarów. Dotyczy to również lekko niedbałych naruszeń obowiązków przez prawnych przedstawicieli lub pomocników firmy Bierther Submikron GmbH. Firma Bierther Submikron GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec przedsiębiorców w przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych w wyniku lekkiego zaniedbania. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na roszczenia klienta wynikające z odpowiedzialności za produkt. Ponadto ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które można przypisać firmie Bierther Submikron GmbH, ani w przypadku utraty życia przez klienta.

16.15 Bierther Submikron GmbH ponosi odpowiedzialność za szkody, które nie powstały w przedmiocie dostawy, niezależnie od podstawy prawnej, tylko w przypadku

  • działania zamierzonego,
  • rażącego zaniedbania ze strony właścicieli/organów wykonawczych lub pracowników wyższego szczebla, ograniczonego do rozsądnie przewidywalnej szkody typowej dla danej umowy;
  • zawinionego narażenia życia, uszkodzenia ciała, zdrowia i dobrostanu emocjonalnego;
  • wad, które firma Bierther Submikron GmbH podstępnie ukryła lub których brak firma Bierther Submikron GmbH zagwarantowała;
  • wad przedmiotu dostawy, o ile istnieje odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt za szkody osobowe lub majątkowe w odniesieniu do przedmiotów użytku prywatnego.
  • Pozostałe roszczenia są wykluczone.

16.16 Niniejsze postanowienie ma zastosowanie również do pracowników Bierther Submikron GmbH.

17. Odszkodowanie ze strony nabywcy

17.1 W przypadku niewykonania umowy przez nabywcę, dostawca jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 15% wartości netto faktury. Nie ma to wpływu na dochodzenie dalszych odszkodowań. Nabywca zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że dostawca w ogóle nie poniósł szkody lub że szkoda jest niższa niż kwota ryczałtowa.

18. Rozruch

18.1 Jeżeli koszty montażu są zawarte w cenie dostawcy, nabywca w każdym przypadku jest odpowiedzialny za ułożenie i podłączenie na własny koszt przewodów sprężonego powietrza i przewodów elektrycznych do maszyny wraz z osprzętem, źródeł światła oraz przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę. To samo dotyczy stworzenia niezbędnych wymagań konstrukcyjnych, w tym, w razie potrzeby, fundamentu maszyny. Koszty zakwaterowania i wyżywienia monterów ponosi nabywca. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, oferowane ceny dotyczą wyłącznie zamówień na cały system, nieprzerwany montaż i późniejsze uruchomienie. Jeśli dostawa lub montaż opóźni się z winy nabywcy, dodatkowe koszty poniesione w związku z tym przez dostawcę, czas oczekiwania monterów oraz zwolnienie monterów zostaną odrębnie wynagrodzone przez nabywcę według obowiązujących stawek.

18.2 Za prace nieobjęte zakresem oferty nabywca zostanie obciążony według faktycznie poniesionych kosztów wynagrodzeń i części materiałowych.

19. Miejsce wykonania, siedziba sądu, stosowane prawo

19.1 Siedziba Dostawcy (Bretzenheim) jest miejscem spełnienia świadczenia w zakresie dostawy i płatności.

19.2 W przypadku wszelkich bezpośrednich i pośrednich sporów wynikających ze stosunku umownego, powództwo będzie wnoszone do sądu właściwego dla siedziby dostawcy. Dostawca jest również uprawniony do wytoczenia powództwa w siedzibie nabywcy. Regulacje ustawowe dotyczące kompetencji wyłącznych pozostają nienaruszone.

19.3 Umowa podlega wyłącznie prawu niemieckiemu. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz innych, również przyszłych, konwencji międzyrządowych lub międzynarodowych, nawet po ich przyjęciu do prawa niemieckiego.

20. Postanowienia końcowe

20.1 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym niniejszej klauzuli dotyczącej formy pisemnej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej. To samo dotyczy umów dodatkowych i uzupełniających.

20.2 Transakcje z przedsiębiorcami są traktowane w taki sam sposób, jak transakcje z osobami prawnymi prawa publicznego i funduszami specjalnymi prawa publicznego.

20.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie lub stanie się nieważne w całości lub w części, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. Nieważne postanowienie zastępuje się postanowieniem prawnie ważnym, które pod względem ekonomicznym jest tak bliskie celowi regulacyjnemu, któremu służy nieważne postanowienie, jak tylko jest to prawnie dopuszczalne. To samo dotyczy wszelkich luk w tej umowie.

Stan 19.11.2021 r

pl_PLPolish
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner