Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika odwiedzającego tę witrynę. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Ich dane kontaktowe można znaleźć w części „Informacje o organie odpowiedzialnym” w niniejszej deklaracji ochrony danych.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane są gromadzone przez użytkownika, który je nam przekazuje. Mogą to być np. dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili można się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych.

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej zachowanie użytkowania podczas surfowania może być analizowane pod względem statystycznym. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

IONOS

Nasza strona internetowa jest hostowana przez firmę IONOS SE. Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (zwanym dalej: IONOS). W czasie odwiedzić użytkownika na naszej stronie internetowej, IONOS gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Korzystanie z systemu IONOS odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie, aby nasza witryna internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej wiarygodny. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Bierther Submikron GmbH
In den zehn Morgen 21
55559 Bretzenheim

Telefon: +49 (0) 671 – 79 61 41 90
E-Mail: bierther@submikron.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te ustaną.

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy m.in. z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. Gdy te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Pragniemy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z unijnym. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 niem. RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F NIEM. RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA MOCY ART. 21 UST. 1 NIEM. RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 NIEM. RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili można się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Można zwrócić się do nas w każdej chwili. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 niem. RODO, należy dokonać wyważenia interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika albo tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji), albo trwale (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Stałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez niego lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, na jego urządzeniu końcowym mogą być zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania płatności).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO); zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy Cię o zgodę.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b niem. RODO, o ile żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO), jeśli o nią poproszono.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych - pozostają bez zmian.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji jego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b niem. RODO, o ile żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO), jeśli o nią poproszono.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawy dotyczące okresów przechowywania danych – pozostają bez zmian.

5. Narzędzia analityczne i reklama

IONOS WebAnalytics

Niniejsza strona korzysta z usług analitycznych firmy IONOS WebAnalytics (dalej: IONOS). Dostawca to 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. Analizy prowadzone za pomocą systemu IONOS mogą obejmować liczbę i zachowanie odwiedzających (np. liczbę odsłon, czas trwania wizyty na stronie, współczynnik odrzuceń), źródła odwiedzin (tj. z jakiej strony przychodzą odwiedzający), lokalizacje odwiedzających oraz dane techniczne (wersje przeglądarek i systemów operacyjnych). W tym celu IONOS przechowuje w szczególności następujące dane:

 • adres odsyłający (uprzednio odwiedzana strona internetowa)
 • żądana strona internetowa lub plik
 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • używany typ urządzenia
 • czas dostępu
 • adres IP w formie zanonimizowanej (używany wyłącznie do określenia lokalizacji dostępu)

Według firmy IONOS gromadzone dane są całkowicie anonimowe, tak aby nie można ich było powiązać z konkretnymi osobami. Pliki cookie nie są przechowywane przez IONOS WebAnalytics.

Zapis i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w statystycznej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez IONOS WebAnalytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności IONOS pod następującym linkiem:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

W tej witrynie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Witryna ta jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeżeli odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, na których osadzone są filmy YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu na serwer YouTube przesyłane są informacje, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu korzystania z witryny oraz zapobiegania próbom oszustw.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube bezpośrednie powiązanie zachowania użytkownika podczas przeglądania z jego profilem osobistym. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta witryna została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google WebFonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f niem. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym prezentowaniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie) przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a niem. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Żródło: https://www.e-recht24.de

7. Wykorzystywanie Google Analytics

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: „Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych, adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny.

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklam są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania dobiegł końca, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Wycofanie zgody:

Możesz zablokować śledzenie przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając to łącze. Spowoduje to zainstalowanie na urządzeniu użytkownika pliku cookie opt-out. Zapobiega to gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostaje zainstalowany w przeglądarce.

Użytkownik może również odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki umożliwiający dezaktywację Google Analytics.

8. Sendinblue

Ta witryna wykorzystuje Sendinblue do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Sendinblue to usługa, dzięki której można między innymi organizować i analizować wysyłanie biuletynów. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Sendinblue analizował jego dane, musi zrezygnować z otrzymywania newslettera. Łącze do niego znajduje się w każdej wiadomości z biuletynem.

Analiza danych przez Sendinblue


Za pomocą aplikacji Sendinblue możemy analizować nasze kampanie biuletynowe. Na przykład można sprawdzić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i jakie linki zostały ew. kliknięte. W ten sposób można ustalić między innymi, które linki były szczególnie często klikane.

Sendinblue umożliwia nam również podział („grupowanie”) odbiorców newslettera według różnych kategorii. Odbiorców biuletynu można podzielić zgodnie z wyborem żądanych biuletynów. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych grup docelowych.

 

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych można znaleźć tutaj »

Zmień ustawienia prywatności

Historia ustawień prywatności

Cofnąć zgodę

pl_PLPolish
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner